Rechtscommissie

Hierna vindt u een oplijsting van de uitspraken van de tuchtcommissie of disciplinaire commissies en beroepscommissies. De meest recente staan bovenaan.

Uitspraken

18 juli 2014 - uitspraak DC van 18 juni 2014

Klacht: dhr. Erik Baert, dhr. Bruno Graziano en dhr. Jan Meybosch versus dhr. Steve Grommen, dhr. Theo Giesberts, dhr. Luc Taens

Uitspraak:

De Disciplinaire commissie verklaart:

- het verzoek tot wraking onontvankelijk;

- zich onbevoegd om zich uit te spreken over de hangende rechtszaak;

- zich bevoegd om zich uit te spreken over de overige onderdelen;

- de klacht van oorspronkelijk eisers jegens Steve Grommen met betrekking tot (i) de tickets voor de Olympische spelen en (ii) de overeenkomst met G&V Consulting gegrond,

De Disciplinaire commissie:

- Geeft Steve Grommen krachtens artikel 7.1 b) van het tuchtreglement een blaam;

- Verklaart de tegeneis ongegrond;

- Veroordeelt Steve Grommen tot betaling van de kosten van de procedure op basis van, en beperkt tot de som vermeld in artikel 7.4 van het toepasselijk tuchtreglement.

3 juli 2014 - uitspraak Tuchtcommissie van 4 juni 2014

Klacht: dhr. Dehasque Wim versus Taekwondo Keumgang vzw

Uitspraak:

De Tuchtcommissie verklaart:

- De klacht van de eiser jegens de verweerders gegrond;

- De Tuchtcommissie verklaart Taekwondo Keumgang vzw bij verstek krachtens artikel 16§2b) van het tuchtreglement van 19 februari 2014 tot een blaam.

20 januari 2014 - uitspraak DC van 4 december 2013

Klacht: Ilyo versus dhr. Theo Giesberts, dhr. Kennith Wydryck, dhr. Stephan Wydryck en dhr. Andy Struys

Uitspraak:

- dhr. Theo Giesberts: volledige uitsluiting voor een termijn van 6 maanden (20/01/2014-20/07/2014)

- dhr. Kennith Wydryck: volledige uitsluiting voor een termijn van 2 jaren (20/01/2014-20/01/2016)

- dhr. Stephan Wydryck: burgerrechtelijke uitsluiting van evenementen georganiseerd door een club/lid van de Vlaamse Taekwondo Bond of door de Taekwondo bond zelf voor een termijn van 2 jaar (20/01/2014-20/01/2016)

- dhr. Andy Struys: de klacht tegen dhr. Andy Struys is ongegrond.

20 januari 2014 - uitspraak DC van 4 december 2013

Klacht: dhr. Kourosh Mohammadi Moaf versus dhr. Theo Giesberts, dhr. Kennith Wydryck en dhr. Stephan Wydryck

Uitspraak:

- dhr. Theo Giesberts: volledige uitsluiting voor een termijn van 6 maanden (20/01/2014-20/07/2014)

- dhr. Kennith Wydryck: volledige uitsluiting voor een termijn van 2 jaren (20/01/2014-20/01/2016)

- dhr. Stephan Wydryck: burgerrechtelijke uitsluiting van evenementen georganiseerd door een club/lid van de Vlaamse Taekwondo Bond of door de Taekwondo bond zelf voor een termijn van 2 jaar (20/01/2014-20/01/2016)

3 januari 2014 - uitspraak DC van 4 december 2013

Klacht: dhr. Erik Baert, dhr. Bruno Graziano en dhr. Jan Meybosch versus dhr. Steve Grommen, dhr. Theo Giesberts, dhr. Luc Taens

Uitspraak:

De DC verklaart het verzoek tot wraking onontvankelijk;

De DC verklaart zich onbevoegd om zich uit te spreken over de hangende rechtszaak;

De DC verklaart de vorderingen van eisende partij jegens Steve Grommen met betrekking tot (i) de tickets voor de Olympische spelen en (ii) de overeenkomst met G&V Consulting gegrond;

De DC geeft Steve Grommen krachtens artikel 16 §2 b) een blaam en veroordeelt Steve Grommen bij verstek tot betaling van de kosten van het geding, mits aftrek van de reeds betaalde borg.

3 januari 2014 - uitspraak DC van 4 december 2013

Klacht: dhr. Erik Baert, dhr. Bruno Graziano en dhr. Jan Meybosch versus mevr. Liesbet Deben

Uitspraak:

De vordering van eisende partijen is gegrond;

De DC geeft om die reden verweerster een waarschuwing;

De DC veroordeelt verweerster tot betaling van de kosten van het geding.

3 januari 2014 - uitspraak DC van 4 december 2013

Klacht: mevr. Liesbet Deben versus dhr. Erik Baert, dhr. Bruno Graziano en dhr. Jan Meybosch

Uitspraak:

De DC verklaart de vordering van eisende partij: gedeeltelijk zonder voorwerp aangezien haar schorsing reeds ongedaan werd gemaakt door de RvB van 4 november 2012;

en ongegrond voor het overige gevorderde;

De DC veroordeelt de eisende partij bij verstek tot betaling van de kosten van het geding, mits aftrek van de reeds betaalde borg.

3 januari 2014 - uitspraak DC van 4 december 2013

Klacht: dhr. Seddik Ben M'Hand versus dhr. Said Boucham

Uitspraak:

De DC verklaart de vordering van eisende partijen:

- Onontvankelijk wat betreft eiser club Keumgang Seddik en dhr. Seddik Ben MHand wegens gebrek aan belang;

- Wat betreft eiser Derek Giroulle ontvankel ijk doch ongegrond nu er onvoldoende bewijs is van de feiten alsook van het lasterlijke karakter van de vermeend feiten;

De DC veroordeelt de eisende partij tot betaling van de kosten van het geding, mits aftrek van de reeds betaalde borg.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15